Tin nổi bật

Tổ chức bộ máy

PHƯỜNG CẨM TÂY
 
BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH
1 Họ và tên: Nguyễn Kiều Hưng
Chức danh: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quy hoạch đô thị và nông thôn
Điện thoại: 0913396148
Email:nguyenkieuhung.cp@quangninh.gov.vn
2 Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng
Chức danh: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường
Trình độ chuyên môn: Đại học CTXH, ĐH Luật
Điện thoại: 0917387323
Email: nguyenthihong.cp@quangninh.gov.vn
3 Họ và tên: Lâm Văn Dũng
Chức danh: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UB MTTQ phường
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Điện thoại: 0912402181
Email: lamvandung@quangninh.gov.vn
4 Họ và tên: Phạm Thị Thu Hà
Chức danh: Phó Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
Điện thoại: 01639498616
Email: phamthithuha1.cp@quangninh.gov.vn
5 Họ và tên: Vũ Thị Loan
Chức danh: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán
Điện thoại: 0915766656
Email: vuthiloan.cp@quangninh.gov.vn
6 Họ và tên: Đặng Gia Lâm
Chức danh: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Điện thoại: 0936377170
Email: danggialam.cp@quangninh.gov.vn
7 Họ và tên: Vũ Mạnh Hiệp
Chức danh: Chủ tịch Hội CBB
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Điện thoại: 0915422542
Email: vumanhhiep@quangninh.gov.vn
8 Họ và tên: Đặng Thị Oanh
Chức danh: Chủ tịch Hội PN
Trình độ chuyên môn: ĐH Luật
Điện thoại: 0846471666
Email: dangthioanh.cp@quangninh.gov.vn
9 Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Thư
Chức danh: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: cử nhân kế toán
Điện thoại: 0913522199
Email: nguyenthiminhthu@quangninh.gov.vn
10 Họ và tên: Hoàng Văn Tùng
Chức danh: Chỉ Huy trưởng Quân sự
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự
Điện thoại: 0904818655
Email: hoangvantung@quangninh.gov.vn
11 Họ và tên: Nguyễn Thùy Trang
Chức danh: Công chức Văn hóa – Xã hội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý
Điện thoại: 0329551311
Email: nguyenthuytrang@quangninh.gov.vn
12 Họ và tên: Bùi Thị hiền
Chức danh: Công chức Tư pháp – Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Điện thoại:0912331019
Email: buithihien@quangninh.gov.vn
13 Họ và tên: Trần Thị Thùy
Chức danh: Công chức VHXH
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, Đại học Việt Nam học
Điện thoại: 01659678986
Email: cbvh.camtay@quangninh.gov.vn
14 Họ và tên: Phạm Thị Thư
Chức danh: Công chức VPTK
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Điện thoại: 0978627858
Email: Phamthithu1.cp@quangninh.gov.vn
15 Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang
Chức danh: Công chức Kế toán 
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
Điện thoại: 0974288246
Email: nguyenthithuytrang1.cp@quangninh.gov.vn
16 Họ và tên: Phó Thị Bích Loan
Chức danh: Công chức ĐCXDĐTMT
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai
Điện thoại: 0975228078
Email: phothibichloan@quangninh.gov.vn
17 Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Vân
Chức danh: Công chức ĐCXDĐTMT
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Môi trường
Điện thoại: 01695511689
Email: nguyenthihongvan.cp@quangninh.gov.vn
18 Họ và tên: Nguyễn Anh Minh
Chức danh: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật, Cử nhân Tiếng Anh
Điện thoại: 0987076684
Email:nguyenanhminh@quangninh.gov.vn
19 Họ và tên: Trần Mạnh Cường
Chức danh: Công chức VPTK
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chính trị học
Điện thoại: 03267976699
Email: tranmanhcuong@quangninh.gov.vn
20                      Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
Chức danh: Công chức Địa chính - xây dựng
Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế
Điện thoại: 0974049808
Email: nguyenthinhung7@quangninh.gov.vn