Tin nổi bật

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRỰC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI PHƯỜNG CẨM TÂY
 
1 Họ và tên: Nguyễn Kiều Hưng
Chức danh: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND – Trưởng bộ phận
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quy hoạch đô thị và nông thôn
Điện thoại: 0913396148
Email: nguyenkieuhung.cp@quangninh.gov.vn
2 Họ và tên: Đặng Gia Lâm
Chức danh: Phó Chủ tịch UBND - Phó bộ phận
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Điện thoại: 0936377170
Email: danggialam.cp@quangninh.gov.vn
3   Họ và tên: Trần Mạnh Cường
Chức danh: Văn phòng – Thống kê
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chính trị học
Điện thoại: 0326797669
Email: tranmanhcuong@quangninh.gov.vn
4 Họ và tên: Bùi Thị Hiền
Chức danh: Tư pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Điện thoại: 0912331019
Email: buithihien@quangninh.gov.vn
5 Họ và tên: Nguyễn Thùy Trang
Chức danh: Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học
Điện thoại: Cử nhân quản trị nhà nước
Email: nguyenthuytrang@quangninh.gov.vn
6 Họ và tên: Phó Thị Bích Loan
Chức danh: Địa chính – Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân môi trường
Điện thoại: 0975228078
Email: phobichloan@quangninh.gov.vn