Tin nổi bật

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRỰC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI PHƯỜNG CẨM TÂY
 
1 Họ và tên: Vũ Thị Minh Hải
Chức danh: Chủ tịch UBND – Trưởng bộ phận
Trình độ chuyên môn: ĐH Luật
Điện thoại: 0986385575
Email: vuthiminhhai.cp@quangninh.gov.vn
2 Họ và tên: Đặng Gia Lâm
Chức danh: Phó Chủ tịch UBND - Phó bộ phận
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Điện thoại: 0936377170
Email: danggialam.cp@quangninh.gov.vn
3   Họ và tên: Mai Thanh Quý
Chức danh: Văn phòng – Thống kê
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Văn phòng
Điện thoại: 0934496333
Email: maithanhquy@quangninh.gov.vn
4 Họ và tên: Bùi Thị Hiền
Chức danh: Tư pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Điện thoại: 0912331019
Email: buithihien@quangninh.gov.vn
5 Họ và tên: Vũ Thị Hằng
Chức danh: Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Cao đăng Quản lý nhân lực
Điện thoại: 0976682943
Email: vuthihang1.cp@quangninh.gov.vn
6 Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Vân
Chức danh: Địa chính – Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Môi trường
Điện thoại: 0395511689
Email: nguyenthihongvan.cp@quangninh.gov.vn