Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Lĩnh vực: Người có công
Thời gian giải quyết: 01 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Thân nhân liệt sĩ lập làm đơn (theo mẫu) nộp qua bộ phận một cửa của UBND xã.
- Bước 2: UBND xã tiếp nhận đơn và xác nhận vào đơn đề nghị.
- Bước 3: Cá nhân nhận kết quả qua bộ phận một cửa của UBND cấp xã theo quy định.
b) Cách thức thực hiện:
* Nộp hồ sơ: Lựa chọn nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa của UBND cấp xã bằng một trong các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.
* Nhận kết quả: Lựa chọn nhận kết quả qua bộ phận một cửa của UBND cấp xã bằng một trong các cách thức sau:
- Nhận kết quả trực tiếp;
- Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Thành phần, số lượng: 01 bộ gồm: Đơn đề nghị.
d) Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.
e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân
f) Cơ quan thực hiện: UBND xã
g) Lệ phí: Không
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS);
- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS).
i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không
k) Kết quả thực hiện: Đơn đề nghị có xác nhận của UBND xã.
l) Căn cứ pháp lý :
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe,cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ
File đính kèm: Tải file