Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người phải chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng đang mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên, hoặc trong thời gian hoãn chấp hành quyết định mà người đó tự nguyện cai nghiện, không còn sử dụng ma túy có Giấy xác nhận đã hoàn thành thời gian tự nguyện cai nghiện lập hồ sơ nộp tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bước 2: Tổ trưởng Tổ công tác xem xét, thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bước 3: Kể từ ngày nhận được văn bản của Tổ trưởng Tổ công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải xem xét, quyết định việc hoãn chấp hành quyết định.
- Bước 4: Đối tượng nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị hoãn (kèm theo các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng hoãn cai nghiện).
- Số lượng hồ sơ : 01 (một) bộ.
* Thời gian giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Người phải chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người phải chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng đang mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên, hoặc trong thời gian hoãn chấp hành quyết định mà người đó tự nguyện cai nghiện, không còn sử dụng ma túy có Giấy xác nhận đã hoàn thành thời gian tự nguyện cai nghiện làm đơn đề nghị miễn (kèm theo các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn cai nghiện, tự nguyện cai nghiện) gửi Tổ trưởng Tổ công tác.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010
File đính kèm: Tải file