Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực: An toàn đập, hồ chứa thủy điện
Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc
Lệ phí: Không
Nội dung: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã;
          - Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản
* Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa thuộc UBND các xã, phường, thị trấn.
- Thông qua hệ thống bưu chính (Gửi về bộ phận một cửa thuộc UBND các xã, phường, thị trấn).
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
(a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt;
2. Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp;
3. Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;
4. Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;
5. Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có)
(b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết:
- 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân
* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
* Kết quả thực hiện TTHC: Phương án phê duyệt
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
* Yêu cầu, điều kiện TTHC: Không.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thủy lợi năm 2014.
- Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Thủy lợi
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
File đính kèm: Tải file