Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
Lĩnh vực: Thủy lợi
Thời gian giải quyết: 12 ngày làm việc
Lệ phí: Không
Nội dung: 1. Trình tự thực hiện    
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.
Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ:
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận xem xét, kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo cho tổ chức đề nghị Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã để hoàn chỉnh theo quy định.
Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản và trả lại hồ sơ cho tổ chức đề nghị phê duyệt.
2. Cách thức thực hiện
Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập;
- Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập;
- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;
- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đợn vị liên quan
- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).
b) Số lượng: 01 bộ (01 bộ bản giấy và 01 bản điện tử).
4.Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức; Cá nhân.
6. Cơ quan giải quyết TTHC: cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi cấp xã.
7. Kết quả thực hiện TTHC: Phương án được phê duyệt;
8. Phí, lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không
11. Căn cứ pháp lý của TTHC.
- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017
- Khoản 1; Khoản 3; điểm a Khoản 4; điểm a Khoản 5 – Điều 7, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ
File đính kèm: Tải file