Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Lĩnh vực: Dân số kế hoạch hóa gia đình
Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc
Lệ phí: Không
Nội dung: 2. Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
2.1. Trình tự thực hiện
          Bước 1: Cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này và nộp cho tại Bộ phần một cửa cấp phường, xã (Trạm y tế)  tuyến xã, phường nơi trẻ sinh ra.
Bước 2: Bộ phận một cửa cấp phường, xã (Trạm y tế)  có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy chứng sinh ban hành tại Phụ lục 01 của Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012. Cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy chứng sinh được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ để làm thủ tục khai sinh và 01 bản lưu tại Bộ phần một cửa cấp phường, xã (Trạm y tế)  . Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.
Bước 3: Trả Giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại Trạm y tế tuyến xã.
2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ bằng các hình thức: (1). Gửi qua đường bưu điện; (2). Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp phường, xã.

                2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
          2.4. Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh (chưa bao gồm thời gian xác minh-nếu có).
- Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.
          2.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ.
          2.6. Cơ quan thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa cấp phường, xã.
          2.7. Kết quả thực hiện TTHC:Giấy chứng sinh.
2.8. Phí, lệ phí: Không có
2.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
          - Phụ lục số 02: Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có
          2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;
-  Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh;
- Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh
File đính kèm: Tải file